Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Únikovka Vnorovy, Dražky 619, Vnorovy, 696 61

1. Úvodní ustanovení

1) Zřizovatelem a provozovatelem „Únikovky Vnorovy se sídlem Dražky 619, Vnorovy, 696 61“ je Markéta Roubalová, sídlo: Dražky 619, Vnorovy, 696 61, IČO: 08518946

 

2) Vyhrazené prostory ve sklepních místnostech v domě na ulici Dražky 619, Vnorovy, 696 61, jsou určeny k provozování únikové hry (dále jen „Prostory“).

 

3) Úniková hra, je zábavná dobrodružná hra určená pro skupinu lidí, jejímž cílem je uniknout v časovém limitu 80 minut z vinného sklepa. Cílem je spolupracovat, hledat indicie, řešit             nejrůznější hlavolamy či zajímavé hádanky a nakonec tak uniknout z únikové místnosti zpět do reality. Každá úniková místnost je jedinečná svým příběhem, provedením, mechanismy a        hádankami.

 

4) Prostory se skládají z „Recepce“ a herního prostoru, tzn. „únikové místnosti“.

 

5) Uživatelem Prostoru (dále jen „Uživatel“) může být skupina 2-5 osob na jednu únikovou místnost v dohodě se správcem hry, případně jím pověřenou osobou – Průvodcem (dále jen „Průvodce“). Maximální počet osob v celém prostoru provozu je 5 osob.

 

6) Uživatel Prostoru je povinen dodržovat předem dohodnutou dobu a provozovat dohodnutou herní aktivitu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně majetku a poslouchat upozornění a pokyny správce nebo Průvodce.

 2. Provoz a správa hrací části

 

1) Za plynulý provoz únikové hry Únikovka Vnorovy, Dražky 619, Vnorovy, 696 61, odpovídá správce hry, případně Průvodce, telefonní číslo: +420736667777, e-mail: unikovkavnorovy@gmail.com .

 

2) Rezervaci hry lze domluvit:

 

3) Pro dostupnost termínů doporučujeme provést rezervaci hry nejpozději 24 hodin předem.

 

4) Vstup pod 12 let je možný pouze v doprovodu dospělé osoby, která přebírá za takovou nezletilou osobu plnou odpovědnost.

 

5) Hra není určena pro osoby s omezenou schopností pohybu, astmatikům a silným alergikům, psychicky labilním osobám, osobám s nepřekonatelnými fobiemi, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikům nebo enormně citlivým osobám náchylným na silně panické stavy.

 

6) Je zakázáno pořizovat jakýkoli audio nebo video záznam či fotografie. Tento zákaz je platný ve všech prostorách provozu. V opačném případě je hra okamžitě ukončena bez nároku na vrácení poplatku za hru.

 

7) Fotografie pořízené správcem hry/Průvodcem po hře zveřejňujeme s ústním souhlasem dotčených osob na facebookové stránce a na Instagramu

 

3. Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku

 

1) V zájmu bezpečnosti a nerušení herní činnosti je do Prostorů Únikovky Vnorovy povoleno vstupovat pouze hracím osobám. Všechny Prostory včetně „Recepce“ jsou určeny výhradně pro Uživatele (hráče), a je zakázáno se v těchto prostorách zdržovat jakýmkoli jiným osobám bez souhlasu správce hry.

 

2) Každý Uživatel vstupuje do Únikovky Vnorovy na vlastní riziko.

 

3) Uživatelé vstupující do Únikovky Vnorovy jsou povinni chovat se ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na zdraví a majetku.

 

4) Uživatelé jsou dále povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny Průvodce.

 

5) V areálu Únikovky Vnorovy se přísně zakazuje:

  • používat jakýkoli otevřený oheň,
  • cokoliv násilně otevírat, vylamovat nebo poškozovat
  • kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
  • vnášení ostrých či jinak nebezpečných předmětů (jako např. nože, nůžky, jehly apod.)
  • vstup s nápoji nebo jídlem či jejich konzumace
  • manipulace a přemisťování mobilního i pevného mobiliáře a nábytku
  • vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, vhodná je sportovní obuv)
  • hraní bez oblečení
  • vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
  • vstup se zvířaty

 

6) Při porušení kteréhokoli ze zákazů a při nekultivovaném chování má provozovatel hry právo kdykoli hru ukončit bez nároku na vrácení vstupného.

 

7) Uživatel je povinen Průvodci okamžitě nahlásit jakoukoli závadu, o které se dozví.

 

8) Všechny místnosti jsou převážně kulisový prostor (ne pevnost), prosíme hráče, aby tak k prostředí přistupovali. Při zjevném poškození kulis, zařízení nebo rekvizit má správce/Průvodce právo na vymáhání škody v plné výši.

 

4. Provozní doba, poplatky, slevy

 

1) Provozní doba závisí na objednávkách, které lze realizovat na každý den v roce, s výjimkou některých státních svátků a dnů nutných pro údržbu hracích prostor. O těchto skutečnostech bude provozovatel včas informovat prostřednictvím webové stránky a sociálních sítí.

 

2) Otevírací doba je uvedena a v případě změn aktualizována na internetové stránce www.unikovkavnorovy.cz a na vstupních dveřích do prostoru únikové hry.

 

3) Průvodce seznámí Uživatele před vstupem do hry o výši poplatku.

 

4) Průvodce je pověřen výběrem poplatků od uživatelů.

 

5) Aktuální ceník je zveřejněn na webové stránce www.unikovkavnorovy.cz.

 

5. Storno rezervace, ukončení hry ze strany hráče, ukončení hry ze strany provozovatele a další provozní podmínky

 

1) V případě nemožnosti ze strany uživatele dodržet předem dohodnutou dobu rezervace, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat v budoucnu od tohoto objednatele další objednávky.

 

2) Na hru je dostačující dostavit se 10 minut před dohodnutým termínem. Prosíme, nezmeškejte. Správce hry/ Průvodce si vyhrazuje právo v případě prodlení skupiny stáhnout z hracího času tolik minut, o kolik se skupina opozdila, bez nároku na vrácení vstupného. Uskuteční se tak jen proto, aby další skupiny nebyly poškozeny.

 

3) Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstup osobám, které vzbuzují oprávněné pochybnosti o jednání a chování v souladu s tímto provozním řádem (např. pod vlivem alkoholu, nedostatečná hygiena, nadměrná hlučnost, agresivní chování). Posouzení skutečností je v kompetenci personálu Únikovky Vnorovy.

 

4) Hru mohou hráči kdykoli ukončit hlasitým svoláním „Konec!“. Ukončením hry na základě vlastního rozhodnutí z osobních důvodů hráči nemají nárok na vrácení peněz za vstupné.

 

5) V případě jakýchkoli technických nebo provozních problémů má správce hry/ Průvodce Únikovky Vnorovy právo zrušit hru před jejím zahájením nebo ji ukončit v jejím průběhu bez udání specifických důvodů. V případě, že je hra ukončena bez zavinění účastníků, správce hry/ Průvodce nabídne účastníkům bezplatně náhradní termín nebo proplatí vstupenku hráčům v plné výši, kterou hráči zaplatili.

 

6) Všechny prostory jsou neustále monitorovány kamerami s nočním viděním a mikrofony. V případě jakékoli krizové situace bude hra z bezpečnostních důvodů správcem hry/ Průvodcem zrušena bez udání specifických důvodů. V případě, že je hra ukončena bez zavinění účastníků, správce hry/ Průvodce nabídne účastníkům bezplatně náhradní termín nebo proplatí vstupenku hráčům v plné výši, kterou hráči zaplatili.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

1) Pokud některý z Uživatelů nedodržuje tento provozní řád nebo pokyny Průvodce, je Průvodce oprávněn kdykoli ukončit hru, a to i v případě nedohrané hry a bez nároku na náhradu.

 

2) Uživatel je povinen seznámit se před vstupem do Únikovky Vnorovy s provozním řádem, pravidly hry a pravidly bezpečnosti.

 

3) Vstupem do Únikovky Vnorovy Uživatel potvrzuje, že byl seznámen jak s tímto provozním řádem, tak i s pravidly hry Únikovka Vnorovy a pravidly bezpečnosti, a že je bez výhrad akceptuje a zavazuje se je dodržovat.

 

Tento provozní řád je platný od 1.12.2023

 

version: 7.0.1.70