Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto podmínky ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společnosti

Markéta Roubalová, se sídlem: Dražky 619, Vnorovy, 696 61, IČO: 08519846
(dále jen “ provozovatel “ nebo “ my „).

Účel zpracování osobních údajů Právní základ
1. Vyřizování tel. a online objednávek služeb (jako např. rezervace hry, teambuildingy apod.) Plnění smlouvy a předsmluvní vztahy
2. Fotografie našich klientů za účelem marketingu a budování povědomí o značce Souhlas
3. Prodej dárkových průkazů Plnění smlouvy a předsmluvní vztahy
4. Záznam o poučení o vstupu na vlastní riziko Oprávněný zájem
5. Reklamace (vyřizování podnětů a stížností) Plnění zákonných povinností
6. Kontaktní formuláře na webu – odpověď na zprávy a podněty, navazování franšízových spoluprací Oprávněný zájem
7. Prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda) Oprávněný zájem
8. Agenda práv subjektů údajů Plnění zákonných povinností
9. Spotřebitelské soutěže Plnění smlouvy
10. Uzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery (dodavatelé, franšíza apod.) Plnění smlouvy
11. Ochrana majetku a bezpečnosti (kamerový systém) Oprávněný zájem
12. Provozování profilů na sociálních sítích Oprávněný zájem
13. Marketingové a PR účely (jako např. newsletter) Souhlas a/nebo oprávněný zájem
14. Účetní a daňové účely Plnění zákonných povinností
15. Archivní účely a správa registratury Čl. 89 GDPR
16. Statistické účely Čl. 89 GDPR

 

Kontaktní údaje naší společnosti:
E – mail: unikovkavnorovy@gmail.com
Telefonní číslo: +420 736667777
Korespondenční adresa: Markéta Roubalová, Dražky 619, Vnorovy, 696 61
Tyto podmínky ochrany soukromí slouží primárně ke splnění informačních povinností. 13 a 14 GDPR vůči dotyčným osobám, o kterých zpracováváme osobní údaje. Typicky jde zejména o naše klienty nebo dodavatele. Při zpracování osobních údajů se řídíme primárně všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (“ GDPR ”), které upravuje i Vaše práva jako dotčené osoby, těmi ustanoveními zákona č. 1/2003. č. 18/2018 Zz, o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů “), které se na nás vztahují i ​​dalšími právními předpisy. V případě, že byste nerozuměli úplně jakékoliv informaci uvedené v těchto podmínkách neváhejte kontaktovat naši společnost podle kontaktních údajů uvedených výše.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

 • poskytovat naše služby a produkty a za tímto účelem zpracovávat osobní údaje našich klientů, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších osob;
 • efektivně řídit naše lidské zdroje;
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti; a
 • chránit naše oprávněné zájmy.

K jakým účelům a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely na základně následujících právních základů:

Jaké jsou oprávněné zájmy, které při zpracování osobních údajů sledujeme?

Při následujících účelech se spoléháme na právní základ oprávněného zájmu dle čl. 2. Čl. 1 písm. f) GDPR. Níže naleznete bližší vysvětlení těchto účelů, resp. oprávněných zájmů:

  Záznam o poučení o vstupu na vlastní riziko Jedná se o to, aby si všichni naši klienti ještě před samotným zapojením se do hry přečetli pravidla a přehodnotili možná rizika ať už z pohledu fyzické či psychické náročnosti hry. Je pro nás důležité, aby se našim klientům během hry nic nestalo a odešli od nás zdraví, šťastní a s tím nejlepším zážitkem ze hry.
Kontaktní formuláře na webu – odpověď na zprávy a podněty, navazování franšízových spoluprací Na naší webové stránce máme množství různých kontaktních formulářů, které slouží k tomu, aby se návštěvník webu jako potenciální zákazník uměl rychle zorientovat, případně nás kontaktovat v té které věci. Je pro nás důležité, aby nás náš potenciální zákazník oslovil v případě, že mu něco není jasné. Také kontaktní formuláře slouží k rozšíření naší franšízové ​​sítě, což považujeme za náš oprávněný zájem.
Prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda) V ojedinělých případech musíme prokazovat, uplatňovat nebo hájit naše právní nároky soudní nebo mimosoudní cestou nebo musíme oznámit určité skutečnosti orgánům veřejné moci, což považujeme za náš oprávněný zájem.
  Ochrana majetku a bezpečnosti Ochranu majetku a bezpečnosti naší společnosti, ale i našich zaměstnanců nebo návštěvníků považujeme za náš oprávněný zájem. Spoléháme se na něj při zajišťování bezpečnosti našich informačních aktiv a IT systémů nebo při fyzické ochraně prostorů. kamerovými systémy nebo kontrolou vstupů přes vrátnici.
Provozování a správa profilů na sociálních sítích včetně diskusních fór, recenzí Pokud provozujeme vlastní profily na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, TripAdvisor, Google apod.), spoléháme přitom na náš oprávněný zájem, kterým je zvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí.
  Marketingové a PR účely (jako např. newsletter) Pokud organizujeme různé eventy, slevy a akce, na které zveme naše klienty, obchodní partnery, spoléháme přitom na náš oprávněný zájem, kterým jsou účely přímého marketingu. Podle recitálu 47 GDPR: „Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za oprávněný zájem.“

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jméno, příjmení, titul, adresa, kontaktní údaje (jako jsou tel. číslo, e-mailová adresa), fotografie, datum a čas hry, info o počet hráčů, uplatnění slevy, číslo dárkového poukazu. Také zpracováváme osobní údaje o našich obchodních partnerech.

 

Obecné doby uchovávání osobních údajů pro námi vymezené účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Účel Obecná doba uchovávání osobních údajů
Vyřizování tel. a online objednávek služeb (jako např. rezervace místností, teambuildingy apod.) Během trvání smluvního vztahu.
Fotografie našich klientů za účelem marketingu a budování povědomí o značce Do konce kalendářního roku, následujícího po deseti letech od poslední účasti na hře.
Prodej dárkových průkazů Po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 1 roku.
Záznam o poučení o vstupu na vlastní riziko Po dobu 3 měsíce.
Reklamace (vyřizování podnětů a stížností) Po dobu 5 let.
Kontaktní formuláře na webu – odpověď na zprávy a podněty, navazování franšízových spoluprací Do konce kalendářního roku, následujícího po roce, kdy byla zpráva přijata.
Prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda) Až do promlčení právního nároku.
Agenda práv subjektů údajů Až do promlčení právního nároku.
Spotřebitelské soutěže Během trvání soutěže a doručení výhry výherci.
Uzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery (dodavatelé, franšíza apod.) Během trvání smluvního vztahu a následně 10 let.
Ochrana majetku a bezpečnosti Záznam z bezpečnostních kamer se neuchovává.
Provozování profilů na sociálních sítích Až do odstranění příspěvku samotnou dotčenou osobou, odstranění příspěvku z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotčené osoby o vymazání osobních údajů. Zprávy prostřednictvím sociálních sítí standardně mažeme jednou za rok.
Marketingové a PR účely Fotografie a videa z našich akcí uchováváme po dobu uvedenou v oznámení nebo souhlasu s pořizováním fotografie nebo videí nacházejícím se na místě konání akce. Typicky se může jednat o období 10 let. V případě newsletteru do přijetí námitky proti zpracování osobních údajů nebo odhlášení se z newsletteru.
Účetní a daňové účely Během deseti let následujících po účetním roce, jehož se účetní doklady, účetní knihy, seznamy účetních knih, seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví, odpisový plán, inventurní soupisy, inventarizační zápisy, účtový rozvrh týkají.
Archivní účely a správa registratury Během lhůt uložení podle registraturního plánu.
Statistické účely Během trvání / existence jiných účelů zpracování.

Výše uvedené doby uchovávání stanoví pouze obecné doby, po které dochází ke zpracování osobních údajů pro dané účely. Ve skutečnosti však přistupujeme k likvidaci nebo anonymizaci osobních údajů ještě před uplynutím těchto všeobecných dob v případě, že dané osobní údaje již považujeme za nepotřebné z hlediska výše uvedených účelů zpracování. Naopak, v některých specifických situacích Vaše osobní údaje můžeme uchovávat déle, než je uvedeno výše, vyžaduje-li tak právní předpis nebo náš oprávněný zájem. V případě zájmu o informace týkající se konkrétní retenční doby pro uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naší společnosti poskytnout různými způsoby:

 • telefonickou nebo online objednávkou našich služeb;
 • registrací na našich stránkách (členská sekce);
 • v procesu uzavírání smlouvy s naší společností;
 • komunikací s Vámi;
 • účastí na akcích organizovaných naší společností;
 • účastí na aktivitách naší společnosti na sociální síti;
 • odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo dotazy.

Vaše osobní údaje však můžeme získat i od Vašeho zaměstnavatele nebo od společnosti, v souvislosti, s níž Vaše osobní údaje zpracováváme. Nejčastěji jde o případy, kdy s danou společností uzavíráme nebo vyjednáváme smluvní vztah nebo jeho podmínky. Pokud se získání osobních údajů týká smluvního vztahu, nejčastěji se jedná o smluvní požadavek nebo požadavek, který je potřebný k uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už Vašich nebo Vašich kolegů), může mít negativní důsledky pro organizaci, kterou zastupujete, protože nemusí dojít k uzavření nebo realizaci smluvního vztahu. V případě, že jste členem statutárního orgánu organizace, která je naší smluvní stranou nebo se kterou jednáme o uzavření smluvního vztahu, Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů a registrů. Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný námi vymezený účel zpracování osobních údajů.

Jaká práva máte jako dotyčná osoba?

„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolatJeho odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů před jeho odvoláním. Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování. 

„Právo namítat máte i vůči zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme, jak jsou vysvětleny výše. Toto právo máte také vůči zpracování osobních údajů na právním základě veřejného zájmu, které však neprovádíme.“

V případě uplatnění tohoto práva Vám rádi prokážeme způsob, kterým jsme vyhodnotili tyto oprávněné zájmy jako převažující nad zájmy, právy a svobodami dotčených osob.

GDPR stanoví všeobecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno nakolik v konkrétním případě se mohou uplatňovat i výjimky, resp. některá práva jsou navázána na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a naší interní politiky pro vyřizování podnětů dotčených osob. Jako dotyčná osoba máte zejména:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné osobní údaje;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nesprávné osobní údaje o Vás s ohledem na účel a okolnosti a nemůžete změnit takové osobní údaje prostřednictvím funkcí aplikace, účtu nebo webových stránek, můžete požádat o opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů pomocí níže uvedeného dodatečného prohlášení (všechny informace jsou dobrovolné) a / nebo nás kontaktujte přes naše kontaktní údaje:

Doplňující prohlášení o opravě osobních údajů
Vaše jméno a příjmení:
Kontaktní údaje:
Relevantní účel zpracování: Prosím uveďte, jakého účelu zpracování se Vaše žádost týká.
Kontext, resp. vztah mezi Vámi a naší společností: Prosím uveďte, zda jste náš zaměstnanec, obchodní partner, zájemce o zaměstnání apod.
Charakter Vaší opravy: Prosím vysvětlete, zda žádáte opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Souvislosti Vaší žádosti o opravu: Prosím vysvětlete, proč se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné nebo neúplné osobní údaje.
Oprava: Prosím uveďte, které konkrétní osobní údaje požadujete opravit nebo doplnit.
Toto doplňující prohlášení o opravě osobních údajů nám zašlete na info@therooms.eu

Rovněž máte právo kdykoli podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky nebo obrátit se se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy nebo námitky řešit primárně komunikací s námi.

Dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování?

Ne, aktuálně neprovádíme takové zpracovatelské operace, na jejichž základě by docházelo k přijímání rozhodnutí s právním účinkem nebo jiným podstatným vlivem na Vaši osobu, které by byly založeny výhradně na plně automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR.

Externí webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na jiné webové stránky a/nebo služby jiných poskytovatelů (např. tzv. reCAPTCHA od společnosti Google Inc.). Nejsme zodpovědní za obsah a správu webstránek, či služeb jiných Poskytovatelů, na které odkazujeme. Tyto podmínky ochrany soukromí se nevztahují na zpracování osobních údajů v rámci Vašeho pohybu na jiných webstránkách.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Je naší povinností chránit Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem a z tohoto důvodu jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. Naše společnost implementovala všeobecně akceptované technické a organizační standardy za účelem zachování bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů zejména před jejich ztrátou, zneužitím, neautorizované úpravě, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody dotčených osob. V situacích, kdy se přenášejí citlivá data, používáme šifrovací technologie viz. komunikace s platební bránou. Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech provozovatelů našich webových lokalit umístěných v datacentrech umístěných v České republice ve Slovenské republice. V případě použití analytických nástrojů třetích stran, jsou data uložena na serverech třetích stran (viz cookies).

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webových stránek. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá soubory cookies k zejména pro účely měření její návštěvnosti. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikacích považovány za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

Sociální sítě

Doporučujeme vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Naše podmínky ochrany soukromí vysvětlují jen základní otázky týkající se správy našich profilů nebo profilů našich klientů. Máme pouze typická administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše nebo klientské profily. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávány poskytovateli platforem sociálních sítí (jako Facebook a Instagram apod.) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.

Změna podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost

kdykoli tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoli rozsahu. V případě, že se změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. všeobecným oznámením na této webstránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

Ve Vnorovech, dne 1.12.2023

 

Unikovka Vnorovy © 2023. Všechna práva vyhrazena

 

version: 7.0.1.70